Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

251 ΓΝΑ – Προμήθεια συστήματος κλήσης Νοσηλευτή – τριας

Ανακοινώνουμε ότι το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ), με την υπ’ αριθμ. 06/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό δημόσιο διαγωνισμό με θέμα «Προμήθεια συστήματος κλήσης Νοσηλευτή -τριας για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας», συνολικής Προϋπολογισθείσας Δαπάνης: 160.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 198.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 154241, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 21η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 24η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Χώρος Εγκατάστασης: Δώδεκα (12) κλινικές, αποτελούμενες από (160) δωμάτια (διαμόρφωση δωματίων από 1 έως 4 κλίνες), εκ των οποίων τα είκοσι (20) δωμάτια θα έχουν και ενδοεπικοινωνία, 320 κλίνες και 190 χώρους τουαλετών και λουτρών. Το σύστημα θα συνοδεύεται από έναν (1) Η/Υ με οθόνη 27΄

Αρμόδιοι για συνεργασία: Ασμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο) Ντάφλος Χαράλαμπος και Ασμίας (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης Παντελής, τηλ. 210- 7464102, 7464105, 7464120.

Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό: 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα).

Αιτήματα – ερωτήματα επί του διαγωνισμού υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.

Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και, απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στη διακήρυξη και στην παρούσα και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο, δεν θα απαντώνται.

Προηγούμενο 251 ΓΝΑ – Προμήθεια Εφεστρίδων Μίας Χρήσης Αδιάβροχες για Κάλυψη Αναγκών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας