Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας – Προμήθεια Μασκών Χειρουργείου Τριών (3) Στρωμάτων με Λάστιχο

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Μασκών Χειρουργείου Τριών (3) Στρωμάτων με Λάστιχο για την Κάλυψη των Αναγκών του.

Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.73/21

1. α. Αναθέτουσα Αρχή: 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ)

β. Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα).

2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού: Προμήθεια Μασκών Χειρουργείου Τριών (3) Στρωμάτων με Λάστιχο για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

β. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 50.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 53.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 06%).

γ. Ποσότητα (εκτιμώμενη): 1.000.000 τεμάχια.

δ. Είδος σύμβασης: Σύμβαση για την Προμήθεια Μασκών Χειρουργείου Τριών (3) Στρωμάτων με Λάστιχο για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

4. α. Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:30: Βλέπε σημείο ένα (1β).

β. Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr.

γ. Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 145302.

5. α. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 14η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 π.μ.

β. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 11η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

γ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 14η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

δ. Γλώσσα: Ελληνική.

ε. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν θα ληφθούν υπόψη.

6. α. Τόπος παράδοσης: 251ΓΝΑ.

β. Χρόνος παράδοσης: Το υπό προμήθεια είδος θα παραδοθεί τμηματικά αναλόγως με τις απαιτήσεις του Νοσοκομείου, με δαπάνες, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την τοποθέτηση της εκάστοτε παραγγελίας από το 251ΓΝΑ, σε χρονικό διάστημα έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Διευκρινίζεται ότι, κατ’ εκτίμηση, η εκάστοτε παραγγελία θα αφορά σε περίπου 40.000 τεμάχια ανά μήνα.

γ. Πληρωμή: Στο 100% του τιμήματος του τιμολογίου που εκδόθηκε και για την ποσότητα που καταναλώθηκε. Προς τούτο θα εκδίδεται Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα (ΤΧΕ), το οποίο θα υποβάλλεται με μέριμνα του 251ΓΝΑ και η εξόφληση θα πραγματοποιείται είτε από το αρμόδιο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο (Δ.Σούτσου 40), είτε με την έκδοση τραπεζικής επιταγής από το Κεντρικό Ταμείο του Νοσοκομείου.

7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο σύστημα, με δικαίωμα παράτασης από την Υπηρεσία.

8. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της συνολικής χαμηλότερης τιμής.

9. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης (προκήρυξη): ü στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ»: 10 Δεκ 2021 στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια»:

10 Δεκ 2021 10. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης: στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ»: 13 Δεκ 2021 στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 13 Δεκ 2021

11. Αιτήματα – ερωτήματα επί του διαγωνισμού υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και, απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στη διακήρυξη και στην παρούσα και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο, δεν θα απαντώνται.

Προηγούμενο Τα νέα μέτρα που ισχύουν από 13.12.2021 έως 20.12.2021

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας