Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας: Προμήθεια Port Πλαστικού και Συνδετικού Καθετήρα 8F

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 09/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια Port Πλαστικού και Συνδετικού Καθετήρα 8F για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας», (αριθμός  συστήματοςΕΣΗΔΗΣ: 302259).

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 76.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 86.445,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%).

Ποσότητες (εκτιμώμενες): 180 τεμάχια.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 19η Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 21η Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο σύστημα, με δικαίωμα παράτασης από την Υπηρεσία.

Αρμόδιοι για συνεργασία: Σμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο) Ντάφλος Χαράλαμπος, Επγός (Ο) Οικονόμου Φωτεινή, Σγός (Ο) Χαραλαμπίδης Πρόδρομος, Ανθστής (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης Παντελής και Ασμίας (ΥΤΑ) Αλεξούδης Δημήτριος, τηλ. 210-7464102, 7464105 και 7464120.

Προηγούμενο 3η ΥΠΕ: Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών που αφορά στην αποκατάσταση βλαβών σε διαμέρισμα επί της οδού Πηνειού

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας