Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας: Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού

Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.2/23

1.            α. Αναθέτουσα Αρχή: 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ).

β. Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα).

2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.            α. Αντικείμενο του διαγωνισμού: Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για κάλυψη αναγκών Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 ΓΝΑ.

β. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 87.433,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 106.100,32€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

γ. Ποσότητα (εκτιμώμενη): Όπως αναλύεται στην παρ. 1.3.1 της Διακήρυξης.

δ. Είδος σύμβασης: Σύμβαση Προμήθειας Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού.

4.            α. Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00: Βλέπε σημείο ένα (1β).

β. Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr. και www.haf.gr.

γ. Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 179738.

5.            α. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 17η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 πμ.

  β. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 7η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

γ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 9η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ.

δ. Γλώσσα: Ελληνική

ε. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν θα ληφθούν υπόψη.

6.            α. Τόπος παράδοσης: 251ΓΝΑ

β. Χρόνος παράδοσης: Το υπό προμήθεια είδος θα παραδοθεί τμηματικά αναλόγως με τις απαιτήσεις του Νοσοκομείου, με δαπάνες, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την τοποθέτηση της εκάστοτε παραγγελίας από το 251ΓΝΑ, σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

γ. Πληρωμή: Στο 100% του τιμήματος του τιμολογίου που εκδόθηκε και για την ποσότητα που παραλήφθηκε. Προς τούτο θα εκδίδεται Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα (ΤΧΕ), το οποίο θα υποβάλλεται με μέριμνα του 251ΓΝΑ και η εξόφληση θα πραγματοποιείται είτε από το αρμόδιο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο (Δ.Σούτσου 40), είτε με την έκδοση τραπεζικής επιταγής από το Κεντρικό Ταμείο του Νοσοκομείου.

7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο σύστημα, με δικαίωμα παράτασης από την Υπηρεσία.

8. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά είδος.

9. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης (προκήρυξη):

  • στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ»: 13 Ιαν 2023
  • στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια»: 13 Ιαν 2023.

10. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης:

  • στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ»: 13 Ιαν 2023
  • στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 13 Ιαν 2023.

11. Αιτήματα – ερωτήματα επί του διαγωνισμού υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και, απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στη διακήρυξη και στην παρούσα και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο, δεν θα απαντώνται.

Προηγούμενο Διεθνής Έκθεση EXPOMED EURASIA 2023, 16-18 Μαρτίου 2023, Κωνσταντινούπολη-Τουρκία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας