Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας: Σύμβαση για την Προμήθεια Kλιβάνου Ατμού και Πλυντηρίου Χειρουργικών Εργαλείων

1. α. Αναθέτουσα Αρχή: 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ)

β. Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα).

2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού: Προμήθεια Kλιβάνου Ατμού και Πλυντηρίου Χειρουργικών Εργαλείων για Κάλυψη Αναγκών του Τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

β. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 115.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 142.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

γ. Χώρος Εγκατάστασης: Ο χώρος που θα εγκατασταθεί το προς προμήθεια είδος θα υποδειχθεί από το αρμόδιο τμήμα του 251ΓΝΑ (Κεντρική Αποστείρωση).

δ. Είδος σύμβασης : Σύμβαση για την Προμήθεια Kλιβάνο Ατμού και Πλυντηρίου Χειρουργικών Εργαλείων

4. α. Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:30: Βλέπε σημείο ένα (1β).

β. Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr.

γ. Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 179741.

5. α. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 17η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 πμ.

β. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 6η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

γ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 8η  Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πμ.

Προηγούμενο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας: Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας