Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

251 ΓΝΑ: Παροχή Υπηρεσίας Πρόσβασης στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικής βάσης Δεδομένων Πληροφόρησης «Up to Date Anywhere»

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 02/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης,  με θέμα: : «Παροχή Υπηρεσίας Πρόσβασης στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικής βάσης Δεδομένων Πληροφόρησης «Up to Date Anywhere» για την κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ».

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 72.534,99€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 89.943,39€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Χρονική Διάρκεια: Τρία (3) έτη

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 262134.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 20 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 22 Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00: 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα)

Αρμόδιοι για συνεργασία: Σμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγος (Ο) Χαράλαμπος Ντάφλος, Σγος (Ο) Πρόδρομος Χαραλαμπίδης, Ανθστής (ΥΤΑ) Παντελής Παπαμιχάλης και Ασμίας (ΥΤΑ) Δημήτριος Αλεξούδης, τηλ. 210 7464102, 7464105, 7464120.

Προηγούμενο Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου: Απολογισμός: Διεθνείς Εκθέσεις Μόδας στο Μιλάνο (Φεβρουάριος 2024) – Ελληνική συμμετοχή  

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας