Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

251 ΓΝΑ: Προμήθεια Ακτινοδιαπερατής Τράπεζας Χειρουργικών Επεμβάσεων για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργικού Τομέα

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 01/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, με θέμα: «Προμήθεια Ακτινοδιαπερατής Τράπεζας Χειρουργικών Επεμβάσεων για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργικού Τομέα του 251 ΓΝΑ».

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 65.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 80.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ποσότητα (εκτιμώμενη): Ένα (1) Τεμάχιο

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 5 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 7 Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 261128

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00: 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα).

Αρμόδιοι για συνεργασία: Σμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο) Χαράλαμπος Ντάφλος, Σγός (Ο) Πρόδρομος Χαραλαμπίδης, Ανθστής (ΥΤΑ) Παντελής Παπαμιχάλης και Ασμίας (ΥΤΑ) Δημήτριος Αλεξούδης, τηλ. 210 7464102, 7464105, 7464120.

Προηγούμενο 96 ΑΔΤΕ: Προμήθεια των εφοδίων «ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ» και «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας