Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

251 ΓΝΑ: Προμήθεια Διαλυμάτων Αιμοδιήθησης

Ανακοινώνουμε ότι το 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 24/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με θέμα: «Προμήθεια Διαλυμάτων Αιμοδιήθησης με Διττανθρακικά για κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ», (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 205378).

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 99.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 104.940,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%).

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Ποσότητα (εκτιμώμενη): Έξι χιλιάδες (6.000,00) τεμάχια.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 21η Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 11η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 13η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Αρμόδιοι για συνεργασία: Σμχος (Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο) Ντάφλος Χαράλαμπος, Ανθσγός (Ο) Φάκα Ιωάννα, Ανθστής (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης Παντελής και Ασμίας (ΥΤΑ) Αλεξούδης Δημήτριος, τηλ. 210-7464102, 7464105, 7464120.

Προηγούμενο 206 ΠΑΥ: Αποπεράτωση Ημιτελούς Ορόφου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας