Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

251 ΓΝΑ: Προμήθεια  Ειδών Καθαριότητας

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 08/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια  Ειδών Καθαριότητας για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας».

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 325301

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 80.359,53€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 99.645,82€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ).

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 27η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 27η Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 29η Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:30: 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα).

Αρμόδιοι για συνεργασία: Σμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο) Ντάφλος Χαράλαμπος, Ανθσγός (Ο) Φάκα Ιωάννα, Ανθστής (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης Παντελής και Ασμίας (ΥΤΑ) Αλεξούδης Δημήτριος, τηλ. 210-7464102, 7464105, 7464120.

Προηγούμενο 251 ΓΝΑ: Παροχή Υπηρεσίας Πρόσβασης στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικής βάσης Δεδομένων Πληροφόρησης «Up to Date Anywhere»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας