Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

251 ΓΝΑ: Προμήθεια ενός (1) Αναλυτή Κυτταρομετρίας Ροής

Ανακοινώνουμε ότι το 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 28/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, με θέμα: «Προμήθεια ενός (1) Αναλυτή Κυτταρομετρίας Ροής, για το Τμήματος Βιοϊατρικής Έρευνας του 251 ΓΝΑ».

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 80.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 99.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Χώρος Εγκατάστασης: Ο χώρος που θα εγκατασταθεί το προς προμήθεια είδος, είναι ο 1ος όροφος του Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Έρευνας, στα εξωτερικά ιατρεία του 251ΓΝΑ.

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 02 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 28 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 30 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:30: 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα).

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 234253.

Αιτήματα – ερωτήματα επί του διαγωνισμού υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ.

Αρμόδιοι για συνεργασία: Σμχος (Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Σγος (Ο) Χαραλαμπίδης Πρόδρομος, Ανθσγος (Ο) Φάκα Ιωάννα, Ανθστης (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης Παντελής και Ασμίας (ΥΤΑ) Αλεξούδης Δημήτριος, τηλέφ. 210- 7464102, 7464105, 7464120.

Προηγούμενο 41th International Ιstanbul Children Baby Maternity Industry Expo, 13 – 16 Δεκεμβρίου 2023,  Κωνσταντινούπολη – Τουρκία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας