Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

251 ΓΝΑ: Προμήθεια Θαλάμου Ασφαλείας (ISOLATOR) Ανεξάρτητων Θέσεων Εργασίας για την Κάλυψη Αναγκών του Τμήματος Προετοιμασίας Στείρων και Παρεντερικών Διαλυμάτων

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 37/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, με θέμα: «Προμήθεια Θαλάμου Ασφαλείας (ISOLATOR) Ανεξάρτητων Θέσεων Εργασίας για την Κάλυψη Αναγκών του Τμήματος Προετοιμασίας Στείρων και Παρεντερικών Διαλυμάτων του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας», (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 262119).

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 220.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 272.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Ποσότητα (εκτιμώμενη): 1 τεμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 29 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 31 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00: 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα).

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Αρμόδιοι για συνεργασία: Σμχος (Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο) Ντάφλος Χαράλαμπος, Σγος (Ο), Χαραλαμπίδης Πρόδρομος, Ανθστής (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης Παντελής και Ασμίας (ΥΤΑ) Αλεξούδης Δημήτριος, τηλ. 210-7464102, 7464105, 7464120.

Προηγούμενο 4η ΥΠΕ: Παροχή υπηρεσιών Σίτισης του εφημερεύοντος ιατρικού προσωπικού των Κέντρων Υγείας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας