Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

251 ΓΝΑ: Προμήθεια Καθισμάτων Επισκεπτών

Ανακοινώνουμε ότι το 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 10/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με θέμα: «Προμήθεια Καθισμάτων Επισκεπτών για κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ» (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 211308).

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 40.370,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 50.058,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Ποσότητα (εκτιμώμενη): Τριακόσια Εξήντα Επτά (367) τεμάχια.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 21η Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 19η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 21η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Αρμόδιοι για συνεργασία: Σμχος (Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο) Ντάφλος Χαράλαμπος και Ασμίας (ΥΤΑ) Αλεξούδης Δημήτριος, τηλέφ. 210- 7464102, 7464105, 7464120.

Προηγούμενο 8η Διεθνής Έκθεση Σύγχρονης Χρυσοχοΐας, 01 Φεβρουαρίου- 17 Μαρτίου 2024, Μαδρίτη-Ισπανία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας