Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

251 ΓΝΑ: Προμήθεια Κουτιών Αποστείρωσης Εργαλείων για Κλιβάνους Ατμού

Ανακοινώνουμε ότι το 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 35/2022, διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια Κουτιών Αποστείρωσης Εργαλείων για Κλιβάνους Ατμού», για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 176975).

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 96.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 119.040,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της συνολικά χαμηλότερης τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 11η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 13η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Αιτήματα – ερωτήματα επί του διαγωνισμού υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αρμόδιοι για συνεργασία: Σμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Ανθσγός (Ο) Φάκα Ιωάννα, Ανθστής (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης Παντελής και Ασμίας (ΥΤΑ) Αλεξούδης Δημήτριος, τηλ. 210-7464102, 7464105, 7464120.

Προηγούμενο ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: Προμήθεια ειδών κάβας-Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών-Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας