Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

251 ΓΝΑ: Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής Μολυσματικών

Ανακοινώνουμε ότι το 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 15/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό  μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, με θέμα: «Προμήθεια Περιεκτών Μολυσματικών 60lt (Κόκκινα και Κίτρινα Χαρτοκιβώτια) για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας»

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 80.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 99.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά είδος.

Ποσότητα (εκτιμώμενη): Συνολικά 50.000 τεμάχια που αναλύονται σε 3.000 τεμάχια Κόκκινων Περιεκτών (Χαρτοκιβώτια) και 47.000 Κίτρινων Περιεκτών (Χαρτοκιβώτια).

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 192829.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 30η Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 1η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Αρμόδιοι για συνεργασία: Σμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ και Επγός (Ο) Ντάφλος Χαράλαμπος τηλέφ. 210-7464102, 7464105, 7464120.

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθεια τραπεζιών πτυσσόμενων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας