Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

251 ΓΝΑ: Προμήθεια Συστήματος Διασύνδεσης Κολλαγόνου Κερατοειδούς

Ανακοινώνουμε ότι το 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 51/2022, διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με θέμα: «Προμήθεια Συστήματος Διασύνδεσης Κολλαγόνου Κερατοειδούς», για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 176101.

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 160.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 198.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Ποσότητα (εκτιμώμενη): Ένα (1) τεμάχιο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 19η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 21η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:30: 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα).

Αρμόδιοι για συνεργασία: Σμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο) Ντάφλος Χαράλαμπος, Ανθσγός(Ο) Ιωάννα Φάκα, Ανθστής (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης Παντελής και Ασμίας (ΥΤΑ) Δημήτριος Αλεξούδης , τηλέφ. 210-7464102, 7464105, 7464120

Προηγούμενο 4η ΥΠΕ: Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Α4 και Α3

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας