Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

251 ΓΝΑ: Προμήθεια υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασής τους, για την επισκευή και την ετήσια συντήρηση των μηχανών του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)

Ανακοινώνουμε ότι το 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 29/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με θέμα: «Προμήθεια υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασής τους, για την επισκευή και την ετήσια συντήρηση των μηχανών του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του 251ΓΝΑ».

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: Εκατόν ενενήντα χιλιάδες ευρώ (190.000,00€), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και άνευ ΦΠΑ (ήτοι 235.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της συνολικά χαμηλότερης τιμής.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 234234 5.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 23η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 25η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:30: 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα).

Αρμόδιοι για συνεργασία: Σμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός(Ο) Χαράλαμπος Ντάφλος και Ασμίας (ΥΤΑ) Δημήτριος Αλεξούδης , τηλέφ. 210- 7464102, 7464105, 7464120.

Προηγούμενο ΜΕΡΥΠ: 1) Προμήθεια  Αλεύρων Αρτοποίησης για ανάγκες 882 ΤΕΜ, 2) Προμήθεια οπωροκηπευτικών επ’ ωφελεία του ΣΠ Βόλου και 3) Προμήθεια Γαλακτοκομικών για την κάλυψη αναγκών των Στρατιωτικών Πρατηρίων Δράμας και Σερρών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας