Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

251 ΓΝΑ: Προμήθεια Φυσικού Αερίου

Ανακοινώνουμε ότι το 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 08/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με θέμα: «Προμήθεια Φυσικού Αερίου», προς κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ, (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 184929).

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: Διακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες (214.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ [ήτοι διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ (226.840,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%].

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της συνολικά χαμηλότερης τιμής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Προδιαγραφή.

Συνολική Ποσότητα (εκτιμώμενη): 1.070,00 ΜwhΑΘΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 20η Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 22η Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr  και www.haf.gr

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00: 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα).

Αρμόδιοι για συνεργασία: Σμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο) Ντάφλος Χαράλαμπος, Ανθσγός(Ο) Ιωάννα Φάκα, Ανθστής (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης Παντελής και Ασμίας (ΥΤΑ) Δημήτριος Αλεξούδης , τηλέφ. 210-7464102, 7464105, 7464120.

Προηγούμενο 33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ»: Προμήθεια Παγωτών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας