Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

251 ΓΝΑ: Συντήρηση Μαγνητικού Τομογράφου MAGNETOM SYMPHONY του Εργαστηρίου Μαγνητικής Τομογραφίας

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το  251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 11/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με θέμα: «Συντήρηση Μαγνητικού Τομογράφου MAGNETOM SYMPHONY του Εργαστηρίου Μαγνητικής Τομογραφίας του 251ΓΝΑ».

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: Ογδόντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (84.000,00€) άνευ ΦΠΑ ή εκατόν τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ (104.160,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

Χρονική Διάρκεια: Οχτώ (8) τρίμηνα, από την ημερομηνία υπογραφής.

Ηλεκτρονική πρόσβαση:  www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 281182.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 26η Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 28η Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού:  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Διεύθυνση  για  την  παροχή  πληροφοριών τις εργάσιμες  ημέρες και  ώρες  από 08:00 – 14:30: 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα).

Αρμόδιοι για συνεργασία: Σμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο) Ντάφλος Χαράλαμπος, Σγος (Ο) Χαραλαμπίδης Πρόδρομος και Ανθστης (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης Παντελής, τηλ. 210-7464102, 7464105, 7464120.

Προηγούμενο 22η Εκθεσιακή δραστηριότητα “Πανηπειρωτική 2024”, 18-22 Μαΐου 2024, Πανηπειρωτικό στάδιο Ιωαννίνων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας