Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

3η ΥΠΕ (Μακεδονίας) – Ανοιχτό Άνω των ορίων Διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των φορέων Π.Φ.Υ. αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)

Ανακοινώνουμε ότι η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοιχτό Άνω των ορίων Διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των φορέων Π.Φ.Υ. αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας).

Ο διαγωνισμός είναι ενταγμένος στον Προγραμματισμό Προμηθειών 2020 και αριθμό διακήρυξης Νο 08/2020, με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 1.166.225,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία: 17.09.2020

Ημέρα: Πέμπτη

Ώρα: 23:59 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Ημερομηνία: 23.09.2020

Ημέρα: Τετάρτη

Ώρα: 10:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, ενώ τα πρωτότυπα έγγραφα κατατίθενται στην 3η ΥΠΕ Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, ΤΚ 54623 Θεσσαλονίκη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

CPV 09135100-5 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)

CPV 09134100-8 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ)

CPV 09132100-4 (ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ)

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS

 

EL 521 ΗΜΑΘΙΑ, EL 522 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, EL 524 ΠΕΛΛΑ, EL 525 ΠΙΕΡΙΑ,EL 531 ΓΡΕΒΕΝΑ, EL 531 ΚΟΖΑΝΗ, EL 532 ΚΑΣΤΟΡΙΑ, EL 533 ΦΛΩΡΙΝΑ

Ετήσια Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α.

470.252,02 €

Ετήσια Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

583.112,50 €

Προϋπολογισθείσα δαπάνη Ετήσιας Παράτασης χωρίς Φ.Π.Α.

470.252,02 €

Προϋπολογισθείσα δαπάνη Ετήσιας Παράτασης συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

583.112,50 €

Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. (1 έτος σύμβασης + 1 έτος παράτασης)

 

940.504,03 €

Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (1 έτος σύμβασης + 1 έτος παράτασης)

1.166.225,00 €

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ένα (1) έτος με μονομερές δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους κατά ποσότητες και προϋπολογισμό η οποία μπορεί να παραταθεί επιπλέον έως και έξι (6) μήνες έως την εξάντληση των ποσοτήτων

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

06.08.2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

10.08.2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

10.08.2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

 

10.08.2020

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών της 3 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη, 2313 320 546 , Αρμόδια Υπάλληλος: Σταυρίδου Ειρήνη.

Προηγούμενο Πρόσκληση σε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα: «Εννεάμηνη επιδότηση των δανείων με υποθήκη την πρώτη κατοικία, όσων επλήγησαν από τις συνέπειες της πρόσφατης παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης COVID-19»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας