Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

3η Υ.ΠΕ. – Σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη και οδοντοτεχνικά εργαστήρια

Ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 842/22949/12.05.2022 (ΑΔΑ:9Ι6ΟΟΡΕΠ-ΣΛΛ), απόφαση του Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. σχετικά με την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα: «Σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη και οδοντοτεχνικά εργαστήρια», καλεί τους ιδιώτες κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη και οδοντοτεχνικά εργαστήρια που πληρούν τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας και ενδιαφέρονται να συνάψουν σύμβαση με την Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, να αποστείλουν έως την Τρίτη 07/06/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. τα απαιτούμενα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση σύναψης σύμβασης
2. Υπεύθυνη δήλωση
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, που να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του
5. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης
6. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, σε ισχύ
7. Άδεια άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη
8. Βεβαίωση περί της νόμιμης λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, από το οικείο

Περιφερειακό Τμήμα του Πανελλήνιου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά ή υποβάλλονται προσωπικά στην Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και τα στοιχεία παραλήπτη (Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Αίτηση για σύναψη σύμβασης με οδοντοτεχνίτες-οδοντοτεχνικά εργαστήρια, Αριστοτέλους 16, 54623 Θεσσαλονίκη).

Πληροφορίες: Θ. Πανταζή Τηλέφωνο: 2313 305254 e-mail: d1@3ype.gr

Προηγούμενο Περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ζητά ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας Η. Χατζηχριστοδούλου με επιστολή του προς τον υπουργό Εργασίας Κ. Χατζηδάκη

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας