Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης: Ετήσιες υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητάς της

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 02/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με θέμα: «Ετήσιες υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητάς της».

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης πενήντα μια χιλιάδων σαράντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (51.040,32€) χωρίς Φ.Π.Α., πλέον Φ.Π.Α. (24%) αξίας δώδεκα χιλιάδων διακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (12.249,68€), ήτοι εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ (63.290,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με δικαίωμα προαίρεσης μονομερούς παράτασης ενός (1) επιπλέον έτους μέχρι του ποσού των 63.290,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή, 01-03-2024 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Τετάρτη, 06-03-2024 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: Πέμπτη, 07-03-2024 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 344337 (Διακήρυξη με αριθμό 2/2024 Ετήσιες Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας.)

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Ιουστινιανού 1, Καλαμαριά, Τ.Κ. 551 34, αρμόδιος υπάλληλος: Συμεωνίδης Νίκος, Τηλ.2313/327864.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.4ype.gr

Προηγούμενο Επιχειρηματικό Forum “Leap Forward” (Ριάντ, 4-7 Μαρτίου 2024)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας