Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4η ΥΠΕ – Προμήθεια και αντικατάσταση κουφωμάτων

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 20693/21-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΔ9ΞΟΡ1Ο-ΠΟΞ) Απόφασης,

Προκηρύσσει

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια και αντικατάσταση κουφωμάτων, (CPV: 44221211-7 Πλαίσια Πορτών) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Ν. Μουδανιών, Αγίου Νικολάου, Κασσανδρείας (Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής), Ηράκλειας (Περιφερειακή Ενότητα Σερρών), Σταυρούπολης (Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης) και Καβάλας (Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας) αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ογδόντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (82.800,00€) χωρίς Φ.Π.Α., πλέον ΦΠΑ (24%) δεκαεννέα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δυο ευρώ (19.872,00€) ήτοι εκατόν δυο χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δυο ευρώ (102.672,00 €) με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 01-06-2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 18-06-2021 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 24-06-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: 25-06-2021 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 120016 (Διακήρυξη με αριθμ. 29/2021 Προμήθεια και αντικατάσταση κουφωμάτων).

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α./2016).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των προσφερόμενων ειδών, εκτός Φ.Π.Α..

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, αρμόδια υπάλληλος: Συμεωνίδης Νίκος, Δ/νση: Αριστοτέλους 16, Τηλ.2313/327864.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).

Προηγούμενο Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας