Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4η ΥΠΕ – Προμήθεια και εγκατάσταση τριών μηχανημάτων μέτρησης οστικής πυκνότητας στα Κ.Υ. Πρίνου, Ορεστιάδας και Ελευθερούπολης

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 52180/09- 12-2021 (ΑΔΑ: ΩΦΧΕΟΡ1Ο-ΝΙ7) Απόφασης Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τριών μηχανημάτων μέτρησης οστικής πυκνότητας στα Κ.Υ. Πρίνου, Ορεστιάδας και Ελευθερούπολης» της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού ενενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (96.774,18€) πλέον Φ.Π.Α. και εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής (CPV: 33111660-5 Συσκευές μέτρησης οστικής πυκνότητας).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: ΤΡΙΤΗ, 14-12-2021 και ώρα 11:00
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: ΤΡΙΤΗ, 11-01-2022 και ώρα 18:00
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: ΤΕΤΑΡΤΗ, 12-01-2022 και ώρα 11:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: ΤΕΤΑΡΤΗ, 12-01-2022 και ώρα 11:00
στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος
ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 138667

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσού χιλίων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (1.935,48€).
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Η συνολική δαπάνη της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση τριών μηχανημάτων μέτρησης οστικής πυκνότητας στα Κέντρα Υγείας Πρίνου, Ορεστιάδας και Ελευθερούπολης» χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ-0311, Κωδικός Έργου: 2021ΕΠ03110031) και έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυσης της Κοινωνικής συνοχής», με κωδικό MIS 5104580.

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας.
Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση: Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη, αρμόδια υπάλληλος: Ιφόγλου Ευδοξία, Τηλ. 2313/327867, e-mail : promithies@4ype.gr.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).

Προηγούμενο 4η ΥΠΕ – Προμήθεια των ειδών “Γάζα-Βαμβάκι-Επιδεσμικό Υλικό” για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας