Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ «ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ» : Προμήθεια Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου

Ανακοινώνουμε ότι η IV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ»/ 4 o ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/1 με την υπ’ αριθμ. 06/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με θέμα: «Προμήθεια Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου» με (CPV: 15411110-6), για κάλυψη των αναγκών συσσιτίου Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών και των αναγκών μεταπώλησης Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων (ΚΨΜ, ΛΑΦ και ΚΑΑΥ), που εδρεύουν στις ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ και ΡΟΔΟΠΗΣ (συμπεριλαμβανομένου του ΚΑΑΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ), μέσω των Στρατιωτικών Πρατηρίων Ξάνθης (ΣΠΞ) και Κομοτηνής (ΣΠΚ) αντίστοιχα.

Εκτιμώμενης συνολικής αξίας διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €) χωρίς Φ.Π.Α και χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ενός (1) εξαμήνου μονομερώς και ενός (1) επιπλέον εξαμήνου σε συμφωνία με τον προμηθευτή.

Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α συστήματος: 194359, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.gr στην οποία και θα αναρτηθεί το πλήρες σώμα της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή (pdf).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023, ώρα 23:59 μ.μ.

ΔΙΟΡΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 09:30 π.μ.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 10:00 π.μ.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: IV ΤΑΞΥΠ, ΣΤΡΔΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ», ΣΑΡΔΕΩΝ, ΞΑΝΘΗ 67100, Τηλέφωνο: 25410-35809, e-mail: ivtaxyppromithies@army.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Προβατίδης, Επιτελής IV ΤΑΞΥΠ/4ο ΕΓ/1, Τηλ: 2541035809.

Προηγούμενο Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων: Ενημερωτικό Δελτίο (Ιούλιος 2023)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας