Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ «ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ» : Προμήθεια Υπερηχοτομογράφου

Ανακοινώνουμε ότι η IV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ  «ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ»/ 4 ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/1 με την υπ’ αριθμ. 4/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια Υπερηχοτομογράφου Καρδιολογικής Χρήσης Αναμονής», για τις ανάγκες του 212 ΚΙΧΝΕ.

Κύριο CPV: 33110000-4 – Εξοπλισμός απεικόνισης ιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής χρήσης Δευτερεύοντα CPV: 33115000-9 – Συσκευές τομογραφίας 33112200-0 – Μονάδα υπερήχων. Η παρούσα σύμβαση ΔΕΝ υποδιαιρείται σε τμήματα. Ο κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας του υλικού.

Συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (45.477,89 €), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 24η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης εντύπων προσφορών η 28η Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ.

Αποσφράγιση των προσφορών την 28η Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr (α/α ΕΣΗΔΗΣ 196684).

Χειριστής θέματος: Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Προβατίδης, Επιτελής IV ΤΑΞΥΠ/4ο ΕΓ/1, τηλέφ: 2541035809, email: ivtaxyppromithies@army.gr

Προηγούμενο 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας: Προμήθεια Υλικών Α/Φ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας