Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4η ΥΠΕ: Επαναληπτικός Διαγωνισμός για τις ετήσιες υπηρεσίες καθαρισμού των εξωτερικών αύλειων χώρων των Ιατρείων Κέντρων Υγείας

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ/Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 96/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό κάνω των ορίων με θέμα: «Επαναληπτικός Διαγωνισμός για τις ετήσιες υπηρεσίες καθαρισμού των εξωτερικών αύλειων χώρων των Ιατρείων Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. & ΤΟΜΥ), αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης», (CPV: 77340000-5, Κλάδεμα δέντρων και θάμνων).

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ (38.456,00€) χωρίς Φ.Π.Α., πλέον Φ.Π.Α. (24%) αξίας εννέα χιλιάδων διακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (9.229,44€), ήτοι σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (47.685,44€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και με δικαίωμα προαίρεσης μονομερούς παράτασης ενός (1) επιπλέον έτους μέχρι του ποσού των 47.685,44€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Τρίτη, 12-12-2023 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Παρασκευή, 15-12-2023 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: Δευτέρα, 18-12-2023 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 271162.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Ιουστινιανού 1, Καλαμαριά, Τ.Κ. 551 34, αρμόδιος υπάλληλος: Συμεωνίδης Νίκος, Τηλ.2313/327864.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.4ype.gr

Προηγούμενο 4η ΥΠΕ: Προμήθεια καταγραφικού χαρτιού

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας