Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4η ΥΠΕ: Ετήσιες υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 99/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με θέμα: «Ετήσιες υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της», με(CPV: 79571000-7, Υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών).

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (95.564,52€) χωρίς Φ.Π.Α., πλέον Φ.Π.Α. (24%) αξίας είκοσι δυο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (22.935,48€), ήτοι εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (118.500,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και με δικαίωμα προαίρεσης μονομερούς παράτασης τριών (3) μηνών μέχρι του ποσού των είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (29.625,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Πέμπτη, 18-01-2024 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Τρίτη 23-01-2024 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: Τετάρτη, 24-01-2024 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 283238.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Ιουστινιανού 1, Καλαμαριά, Τ.Κ. 551 34, αρμόδιος υπάλληλος: Συμεωνίδης Νίκος, Τηλ.2313/327864.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.4ype.gr

Προηγούμενο 4η ΥΠΕ: Προμήθεια Προϊόντων Καθαριότητας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας