Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4η ΥΠΕ: Παροχή Υπηρεσιών εικονικού τηλεφωνικού κέντρου vPbx  για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας και των Το.Μ.Υ.

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 37/2024 Διακήρυξη προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνισμό Κάνω των ορίων με θέμα: «Παροχή Υπηρεσιών εικονικού τηλεφωνικού κέντρου vPbx  για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας και των Το.Μ.Υ. αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης».

CPV: 64215000-6, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΙΡ).

Συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) με Φ.Π.Α. 24%, για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης μονομερούς παράτασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες έως του ποσού των 18.600,00 € με ΦΠΑ,

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Τετάρτη, 19-6-2024 και ώρα 18:00.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Τρίτη, 25-6-2024 και ώρα 14:00. Ημερομηνία αποσφράγισης: Τετάρτη, 26-6-2024 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι: 352450

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση: Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως, Τ.Κ. 55134, Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη, αρμόδια υπάλληλος: Τσαλάστρα Κατερίνα, Τηλ.2313/327826, e-mail: promithies@4ype.gr

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.4ype.gr

Προηγούμενο Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου: Επέκταση κόκκινης γραμμής μετρό (M1) Μιλάνου προς ) Μιλάνου προς Baggio: νέοι σταθμοί και χρονοδιάγραμμα έργου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας