Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4η ΥΠΕ: Παροχή υπηρεσιών Σίτισης του εφημερεύοντος ιατρικού προσωπικού των Κέντρων Υγείας

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 102/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών Σίτισης του εφημερεύοντος ιατρικού προσωπικού των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης», με (cpv: 55320000-9, Υπηρεσίες παροχής γευμάτων).

Προϋπολογισθείσας δαπάνης οκτακοσίων μίας χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (801.438,66€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και εννιακοσίων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (900.788,63) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για ένα (1) έτος και με δικαίωμα προαίρεσης μονομερούς παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος έως του ποσού των 900.788,63€ με ΦΠΑ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα, 12/2/2024 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Πέμπτη, 15/02/2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: Παρασκευή, 16/02/2023 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι: 284328.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.4ype.gr

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση: Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως, Τ.Κ. 55134, Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη, αρμόδια υπάλληλος: Χατζηγεωργίου Αναστασία, Τηλ.2313/327824, e-mail: promithies@4ype.gr

Προηγούμενο 4η ΥΠΕ: Ετήσιες υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας