Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4η ΥΠΕ – Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για τη διενέργεια Βιοχημικών εξετάσεων (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού υγρής και ξηράς χημείας)

Ανακοινώνουμε ότι η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με την υπ’ αριθμ. 03/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με θέμα: «Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για τη διενέργεια Βιοχημικών εξετάσεων (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού υγρής και ξηράς χημείας)» (cpv: 33696300-8, Χημικά αντιδραστήρια), για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 1.634.320,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  για δύο (2) έτη.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: ΔΕΥΤΕΡΑ, 16-05-2022 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: ΤΕΤΑΡΤΗ, 18-05-2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: ΤΕΤΑΡΤΗ, 18-05-2022 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι συστημικοί αριθμοί της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ:

 Ø Για το ΤΜΗΜΑ 1 «Προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για τη διενέργεια Βιοχημικών εξετάσεων με παραχώρηση βιοχημικού αναλυτή υγρής χημείας (μεσαίας και μικρής παραγωγικότητας)» είναι 151473

Ø Για το ΤΜΗΜΑ 2 «Προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για τη διενέργεια Βιοχημικών εξετάσεων με παραχώρηση βιοχημικού αναλυτή ξηράς χημείας» είναι 151515

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση: Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, αρμόδια υπάλληλος: Ιφόγλου Ευδοξία, Τηλ.2313/327867, e-mail: promithies@4ype.gr

 Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr)

Προηγούμενο International Baby, Kidswear & Kids Necessities Fair, 1-4 Ιουνίου 2022, Προύσα – Τουρκία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας