Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4η ΥΠΕ: Προμήθεια «Εξεταστικών γαντιών (νιτριλίου και latex)

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 87/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με θέμα: «Προμήθεια «Εξεταστικών γαντιών (νιτριλίου και latex) για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης».

Προϋπολογισθείσας δαπάνης ενενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ (97.510,00€) χωρίς ΦΠΑ και εκατό τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ και εξήντα λεπτών (103.360,60 €) με ΦΠΑ 6%, για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης μονομερούς παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος έως του ποσού των 103.360,60 € με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Παρασκευή, 3-11-2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή, 8-12-2023 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Τετάρτη, 13-12-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: Πέμπτη, 14-12-2023 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ου συστήματος.

Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι: 248227

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση: Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως, Τ.Κ. 55134, Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη, αρμόδια υπάλληλος: Τσαλάστρα Αικατερίνη, Τηλ.2313/327826, e-mail: promithies@4ype.gr

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.4ype.gr

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ “ΘΗΣΕΑΣ”: Προμήθεια τεχνικών υλικών καυσίμων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας