Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4η ΥΠΕ: Προμήθεια ιατρικών αερίων (CPV: 24111500-0, Ιατρικά αέρια)

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 31184 Διακήρυξη προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνισμό Κάτω των ορίων με θέμα: «Προμήθεια ιατρικών αερίων (CPV: 24111500-0, Ιατρικά αέρια) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης».

CPV: 64215000-0, ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ .

Συνολικού προϋπολογισμού: ογδόντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (88.254,54€) πλέον Φ.Π.Α., ήτοι ήτοι εκατόν εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (109.435,63€), για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης μονομερούς παράτασης ενός (1) έτους έως του ποσού των εκατόν εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα τριών λεπτών.

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Τετάρτη, 26-7-2024 και ώρα 18:00.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Τρίτη, 31-7-2024 και ώρα 14:00.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι: 348287.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση: Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως, Τ.Κ. 55134, Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη, αρμόδια υπάλληλος: Χατζηγεωργίου Αναστασία, Τηλ.2313/327826, e-mail: promithies@4ype.gr

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.4ype.gr

Προηγούμενο Επιστολή-Παρέμβαση του Προέδρου Επιμελητηρίου Πιερίας, Ηλία Χατζηχριστοδούλου, προς την Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, κα Νίκη Κεραμέως, για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο λιανεμπόριο και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας