Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4η ΥΠΕ: Προμήθεια καθετήρων

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ/Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με την υπ’ αριθμ. 34/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με θέμα: «Προμήθεια καθετήρων» (CPV: 33141200-2, Καθετήρες) για ένα (1) έτος για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ένα ευρώ και σαράντα λεπτών (115.471,40€) χωρίς Φ.Π.Α., πλέον Φ.Π.Α. (24%) αξίας είκοσι επτά χιλιάδων επτακοσίων δεκατριών ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (27.713,14€), ήτοι εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (143.184,54€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης μονομερούς παράτασης ενός (1) έτους μέχρι του ποσού των 143.184,54€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή, 26-05-2023 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Τρίτη, 30-05-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: Τετάρτη, 31-05-2023 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 146323 (Διακήρυξη με αριθμό 34/2023 Προμήθεια καθετήρων.)

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Ιουστινιανού 1, Καλαμαριά, Τ.Κ. 551 34, αρμόδιος υπάλληλος: Συμεωνίδης Νίκος, Τηλ.2313/327864.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr ).

Προηγούμενο 6η ΥΠΕ: Προμήθεια Αντλιών Πετρελαίου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας