Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4η ΥΠΕ: Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) πρότυπου συστήματος μέτρησης περιβαλλοντικής απόδοσης με χρήση υποδομών Internet of Things (IoT) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ/Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με την υπ’  αριθμ. 14/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με θέμα: «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) πρότυπου συστήματος μέτρησης περιβαλλοντικής απόδοσης με χρήση υποδομών Internet of Things (IoT) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ», στο πλαίσιο υλοποίησης πρόσθετων δράσεων του έργου «Strengthening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-border arEas» με ακρωνύμιο SMiLe του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”.

Συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (318.548,39€) πλέον Φ.Π.Α. ποσού εβδομήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (76.451,61€) και τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (395.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

CPV: 32344210-1,Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας, και 71314300-5, Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση).

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Τρίτη, 28-3-2023 και ώρα 18:00.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Παρασκευή, 31-3-2023 και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης: Δευτέρα, 3-4-2023 και ώρα 11:00 στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού είναι 183411.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr ).

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση: Ιουστινιανού 1, Τ.Κ. 55134, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, αρμόδια υπάλληλος: Τσαλάστρα Αικατερίνη, Τηλ. 2313/327826, email : promithies@4ype.gr

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθεια ολόσωμων στολών εργασίας φ/π και φορμών αρματιστή, για κάλυψη αναγκών ενεργών μονάδων, ασκήσεων εθνικής κλίμακας και εξερχομένων Ανθλγών/Λχιών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας