Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4η ΥΠΕ: Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών συσκευών (Αντλίες Θερμότητας)

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 09/2024 Διακήρυξη προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνισμό Άνω των ορίων με θέμα: «Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών συσκευών τύπου πολυδιαιρούμενων συστημάτων μεταβλητής παροχής ψυκτικών μέσων VRV (CPV:42511110-5, Αντλίες Θερμότητας) για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας Ξάνθης, Δράμας και 4ης – 5ης ΤΟΜΥ Θεσσαλονίκης, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης».

Προϋπολογισθείσας δαπάνης τριακοσίων τριών χιλιάδων και διακοσίων τριάντα ευρώ (303.230,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή, 21.06.2024 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Τετάρτη, 26.06.2024 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης Πέμπτη, 27.06.2024 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι: 348974.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση: Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως, Τ.Κ. 55134, Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη, αρμόδια υπάλληλος: Ν. Συμεωνίδης, Τηλ.2313 327.864, e-mail: promithies@4ype.gr

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.4ype.gr

Προηγούμενο Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου: Πληροφορίες για τον τομέα κρυπτονομισμάτων και το ενδιαφέρον των Ιταλών καταναλωτών σύμφωνα με έρευνα του  Politecnico di Milano

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας