Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4η ΥΠΕ: Προμήθεια καταγραφικού χαρτιού

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ/Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 94/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό κάνω των ορίων με θέμα: «Προμήθεια καταγραφικού χαρτιού (λογιστηρίου και ιατρικών μηχανημάτων), για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης», με  (CPV: 22993300-0 Θερμογραφικό χαρτί).

Προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (42.788,40 €) χωρίς Φ.Π.Α., και πενήντα τριών χιλιάδων πενήντα επτά ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (53.057,62 €) με Φ.Π.Α. 24%.

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και με δικαίωμα προαίρεσης μονομερούς παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος έως του ποσού των 53.057,62 € με ΦΠΑ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή, 15-12-2023 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Τετάρτη, 20-12-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: Πέμπτη, 21-12-2023 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι: 270167

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση: Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως, Τ.Κ. 55134, Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη, αρμόδια υπάλληλος: Τσαλάστρα Κατερίνα, Τηλ.2313/327826, e-mail: promithies@4ype.gr.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).

Προηγούμενο Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου: Ανάπτυξη Παγκόσμιας αγοράς του κλάδου των ειδών πολυτελείας σύμφωνα με το ετήσιο Monitor Altagamma

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας