Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4η ΥΠΕ: Προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ/Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με την υπ’  αριθμ. 1/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με θέμα: «Προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού» για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης εξήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ (67.820,00€) χωρίς Φ.Π.Α., πλέον Φ.Π.Α. (24%) αξίας δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (16.276,80€), ήτοι ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (84.096,80€) με Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Τετάρτη, 08-03-2023 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Δευτέρα, 13-03-2023 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: Τρίτη 14-03-2023 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 180986.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr ).

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Ιουστινιανού 1, Καλαμαριά, Τ.Κ. 551 34, αρμόδιος υπάλληλος: Συμεωνίδης Νίκος, Τηλ.2313/327864.

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ “ΘΗΣΕΑΣ”: Προμήθεια χειμερινών υπνόσακων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας