Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4η ΥΠΕ: Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 03/2024 Διακήρυξη προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνισμό Άνω των ορίων με θέμα: «Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης».

Προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων οκτώ ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (156.208,94€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (εκτός του Αγίου Όρους) και εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εννέα λεπτών (193.699,09€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης (χωρίς ΦΠΑ) κατά νομό, όπως αυτή διαμορφώνεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την ημέρα παράδοσης.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή, 03.05.2024 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Τετάρτη, 08.05.2024 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης Παρασκευή, 10.05.2024 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι: 310264.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση: Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως, Τ.Κ. 55134, Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη, αρμόδια υπάλληλος: Β. Χατζηκυριάκου, Τηλ.2313 327.821, e-mail: promithies@4ype.gr

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.4ype.gr

Προηγούμενο 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας: 1. Προμήθεια Υλικών Α/Φ Τ-6. 2. Επισκευή Υλικού «OIL COOLER»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας