Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4η ΥΠΕ: Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ/Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με την υπ’ αριθμ. 60/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Β’ Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με θέμα: «Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης» (cpv: 09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ) για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος.

Προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (199.805,62€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (εκτός του Αγίου Όρους).

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης (χωρίς ΦΠΑ) κατά νομό, όπως αυτή διαμορφώνεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την ημέρα παράδοσης, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 199.805,62€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: ΠΕΜΠΤΗ, 22-06-2023 Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: ΤΕΤΑΡΤΗ, 26-07-2023 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: ΔΕΥΤΕΡΑ, 31-07-2023 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: ΤΡΙΤΗ, 01-08-2023 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 196274.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση: Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως, Τ.Κ. 55134, Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη, αρμόδια υπάλληλος: Ιφόγλου Ευδοξία, Τηλ.2313/327867, e-mail: promithies@4ype.gr

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr ).

Προηγούμενο 6η ΥΠΕ: Υπηρεσίες Αποκομιδής Νοσοκομειακών Αποβλήτων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας