Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4η ΥΠΕ: Προμήθεια Προϊόντων Καθαριότητας

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 101/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με θέμα: «Προμήθεια Προϊόντων Καθαριότητας», με (cpv: 39830000-9, Προϊόντα καθαρισμού), για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (159.815,84€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ένα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (198.171,65€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα, 05-02-2024 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Πέμπτη, 08-02-2024 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: Παρασκευή,  09-02-2024 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι: 284295.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση: Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως, Τ.Κ. 55134, Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη, αρμόδια υπάλληλος: Β. Χατζηκυριάκου, Τηλ.2313 327.821,  e-mail: promithies@4ype.gr

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).

Προηγούμενο Ευχές για το Νέο Έτος

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας