Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4η ΥΠΕ – Προμήθεια των ειδών, σύριγγες, βελόνες, ράμματα, χαρτοβάμβακας

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ με την υπ’ αρ. 55/2022 Διακήρυξη προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με θέμα: «Προμήθεια των ειδών, σύριγγες, βελόνες, ράμματα, χαρτοβάμβακας», (cpv 33141310-6, 33141126-9, 33771000-5) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 167.577,10€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης (3-μηνης) μονομερούς παράτασης μέχρι του ποσού των #41.894,28€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή, 04-11-2022 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Τετάρτη, 09-11-2022 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: Πέμπτη, 10-11-2022 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος. Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 172884

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση: Ιουστινιανού 1- Εθνικής Αντιστάσεως 11, Τ.Κ. 55134, αρμόδια υπάλληλος: Νούσκα Μαρία, Τηλ.2313/327821, e-mail: promithies@4ype.gr ).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr ).

Προηγούμενο ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – Προμήθεια Εξομοιωτή Εκπαίδευσης Ελεγκτή Αέρος/ Εδάφους

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας