Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4η ΥΠΕ: Υπηρεσίες καθαρισμού των εξωτερικών αύλειων χώρων των Ιατρείων

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ/Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με την υπ’ αριθμ. 43/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με θέμα: «Ετήσιες υπηρεσίες καθαρισμού των εξωτερικών αύλειων χώρων των Ιατρείων, Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. & ΤΟΜΥ), αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης», (CPV: 77340000-5, Κλάδεμα δέντρων και θάμνων).

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ (38.456,00€) χωρίς Φ.Π.Α., πλέον Φ.Π.Α. (24%) αξίας εννέα χιλιάδων διακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (9.229,44€), ήτοι σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (47.685,44€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και με δικαίωμα προαίρεσης μονομερούς παράτασης ενός (1) επιπλέον έτους μέχρι του ποσού των 47.685,44€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή, 09-06-2023 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Τετάρτη, 14-06-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: Πέμπτη, 15-06-2023 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 192976.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Ιουστινιανού 1, Καλαμαριά, Τ.Κ. 551 34, αρμόδιος υπάλληλος: Συμεωνίδης Νίκος, Τηλ.2313/327864.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθεια ειδών ιματισμού-υπόδησης-εξάρτυσης

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας