Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4η ΥΠΕ: Υπηρεσίες συντήρησης των φωτοτυπικών μηχανημάτων

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ/Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με την υπ’ αριθμ. 66/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό κάνω των ορίων με θέμα: «Υπηρεσίες συντήρησης των φωτοτυπικών μηχανημάτων», (CPV: 50313000-2, Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανών αναπαραγωγής) για δύο (2) έτη για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. & ΤΟΜΥ) της 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (77.419,35€) χωρίς Φ.Π.Α., πλέον ΦΠΑ (24%) αξίας δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (18.580,65€) ήτοι ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (96.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα, 31-07-2023 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Πέμπτη, 03-08-2023 και ώρα 14:00 π.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: Παρασκευή, 04-08-2023 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 198250.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Ιουστινιανού 1, Τ.Κ. 551 34, Καλαμαριά, αρμόδια υπάλληλος: Συμεωνίδης Νίκος, Τηλ.2313/327864.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr ).

Προηγούμενο Μεραρχία Υποστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» : Προμήθεια ειδών κυλικείου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας