Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4 ΥΠΕ – Ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση και παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού

Ανακοινώνουμε ότι η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με την υπ’ αριθμ. 21/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, ανάδειξης αναδόχου με θέμα: «Ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση και παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ΚΚΜ, VRV, SPLIT, FCU)», για κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, («Παροχή Υπηρεσιών», CPV: 50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων και «Ανταλλακτικά», CPV: 42512500-3 Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων), συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (79.569,60€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (πλην Αγίου Όρους ΦΠΑ 0%), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και με δικαίωμα προαίρεσης εξάμηνης (6-μηνης) μονομερούς παράτασης μέχρι του ποσού των #39.784,80€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (πλην Αγίου Όρους ΦΠΑ 0%).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή, 13-05-2022 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα, 30-05-2022 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Πέμπτη, 02-06-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: Παρασκευή, 03-06-2022 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr  Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι: 156658

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη, αρμόδιος υπάλληλος: Τσαλακόπουλος Κωνσταντίνος, Τηλ. 2313 327 825, e-mail: promithies@4ype.gr

 Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.4ype.gr

Ανακοινώνουμε ότι η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με την υπ’ αριθμ. 21/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, ανάδειξης αναδόχου με θέμα: «Ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση και παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ΚΚΜ, VRV, SPLIT, FCU)», για κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, («Παροχή Υπηρεσιών», CPV: 50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων και «Ανταλλακτικά», CPV: 42512500-3 Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων), συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (79.569,60€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (πλην Αγίου Όρους ΦΠΑ 0%), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και με δικαίωμα προαίρεσης εξάμηνης (6-μηνης) μονομερούς παράτασης μέχρι του ποσού των #39.784,80€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (πλην Αγίου Όρους ΦΠΑ 0%).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή, 13-05-2022 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα, 30-05-2022 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Πέμπτη, 02-06-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: Παρασκευή, 03-06-2022 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr  Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι: 156658

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη, αρμόδιος υπάλληλος: Τσαλακόπουλος Κωνσταντίνος, Τηλ. 2313 327 825, e-mail: promithies@4ype.gr

 Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.4ype.gr

Ανακοινώνουμε ότι η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με την υπ’ αριθμ. 21/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, ανάδειξης αναδόχου με θέμα: «

Ανακοινώνουμε ότι η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με την υπ’ αριθμ. 21/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, ανάδειξης αναδόχου με θέμα: «Ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση και παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ΚΚΜ, VRV, SPLIT, FCU)», για κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, («Παροχή Υπηρεσιών», CPV: 50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων και «Ανταλλακτικά», CPV: 42512500-3 Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων), συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (79.569,60€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (πλην Αγίου Όρους ΦΠΑ 0%), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και με δικαίωμα προαίρεσης εξάμηνης (6-μηνης) μονομερούς παράτασης μέχρι του ποσού των #39.784,80€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (πλην Αγίου Όρους ΦΠΑ 0%).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή, 13-05-2022 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα, 30-05-2022 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Πέμπτη, 02-06-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: Παρασκευή, 03-06-2022 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr  Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι: 156658

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη, αρμόδιος υπάλληλος: Τσαλακόπουλος Κωνσταντίνος, Τηλ. 2313 327 825, e-mail: promithies@4ype.gr

 Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.4ype.gr

(ΚΚΜ, VRV, SPLIT, FCU)», για κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, («Παροχή Υπηρεσιών», CPV: 50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων και «Ανταλλακτικά», CPV: 42512500-3 Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων), συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (79.569,60€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (πλην Αγίου Όρους ΦΠΑ 0%), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και με δικαίωμα προαίρεσης εξάμηνης (6-μηνης) μονομερούς παράτασης μέχρι του ποσού των #39.784,80€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (πλην Αγίου Όρους ΦΠΑ 0%).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή, 13-05-2022 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα, 30-05-2022 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Πέμπτη, 02-06-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: Παρασκευή, 03-06-2022 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr  Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι: 156658

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη, αρμόδιος υπάλληλος: Τσαλακόπουλος Κωνσταντίνος, Τηλ. 2313 327 825, e-mail: promithies@4ype.gr

 Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.4ype.gr

Προηγούμενο Στην Κατερίνη συνεδρίασε η Θεματική Επιτροπή Παραοικονομίας και Παρεμπορίου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος υπό την προεδρία του Ηλία Χατζηχριστοδούλου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας