Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4 ΥΠΕ – Προμήθεια Ακτινογραφικών φιλμ

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 46/2022 Διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με θέμα: «Προμήθεια Ακτινογραφικών φιλμ», » (cpv: 32354100-0, Ακτινογραφικά φιλμ), για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 295.421,15 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής,, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 295.421,15 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα, 5-9-2022 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Πέμπτη, 8-9-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: Παρασκευή, 9-9-2022 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

 Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 167374.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr )

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως και Ιουστινιανού 1, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55134, αρμόδια υπάλληλος: Τσαλάστρα Αικατερίνη , Τηλ.2313/327826, e-mail: promithies@4ype.gr )

Προηγούμενο Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας