Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΝΣΕ – Ετήσια συντήρηση/καθαρισμός των λιποσυλλεκτών του Νοσοκομείου

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς  υπ’ αριθμ. Διακήρυξης 20/2022, στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «ετήσια συντήρηση – καθαρισμός των λιποσυλλεκτών του Νοσοκομείου», CPV: 90470000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τέσσερα ευρώ (4.464,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η 21η Ιανουαρίου 2022, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 13:00 μ.μ. ανυπερθέτως.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η 24η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ.

Ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται στους δικαιούχους.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα.

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους της πρόσκλησης στο τηλέφωνο 2310381080 Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στα τηλέφωνα 2310381480 Μ.Υ. Τσοµπάνη Χρύσα. Η Πρόσκληση διενεργείται σε χώρο εντός του Τμήματος Προμηθειών ή σε άλλο χώρο, που υποδεικνύεται από αυτό.

Η πρόσκληση διενεργείται σύμφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τους ειδικούς και γενικούς όρους των Παραρτημάτων της παρούσας διακήρυξης.

Επισημαίνετε ότι, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης καθίσταται υποχρεωτική η εκ των προτέρων υποβολή, από όλους τους συµµετέχοντες οικονομικούς φορείς, των αποδεικτικών µμέσων του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, για τον έλεγχο της µη συνδρομής των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και παρ. 2 του ν.4412/2016, καθώς και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής (άρθρο 9ο παρ.1, Παράρτημα «Β» της παρούσας διακήρυξης).

Το 4ο  Γραφείο να προβεί στον ορισμό κατάλληλης Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών, καθώς και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών.

Χειριστής θέματος: Αρχιλοχίας (ΥΓ) Κεχαγίας Δημήτριος, Βοηθ. Γραφείου ∆ιακηρύξεων ∆ιαγωνισµών, τηλ 2310 381080.

Προηγούμενο Προμήθεια οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της Νήσου Λέσβου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας