Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΝΣΕ – Προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα θερμού νερού 3.000kwatt στο λεβητοστάσιο

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ, με την υπ’ αριθ. 12/2022 διακήρυξη, διενεργεί ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, κωδικός ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ: 151481, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα θερμού νερού 3.000kwatt στο λεβητοστάσιο», ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 42161000-5 «Λέβητες ζεστού νερού».

Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται στο ποσό των 93.725,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και στο ποσό των 116.219,00 εκατόν δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων δεκαεννέα ευρώ και μηδέν λεπτά (116.219,00€)) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14 Ιανουαρίου 2022 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 31 Ιανουαρίου 2022 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 3 Φεβρουαρίου 2022 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 4 Φεβρουαρίου 2022 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 5μήνες.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ελληνική

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr)

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080. Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στα τηλέφωνα 2310381499 Μ.Υ. Παπαθανασίου Παναγιώτης. Ο διαγωνισμός διενεργείται σε χώρο εντός του Τμήματος Προμηθειών ή σε άλλο χώρο, που υποδεικνύεται από αυτό.

Χειριστής θέματος: Ανθυπολοχαγός (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος, Βοηθ. Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, τηλ 2310 381080.

Προηγούμενο 424 ΓΝΣΕ – Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Προστατευτικά καλύμματα κεφαλής)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας