Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΝΣΕ – Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Ιατρικές προμήθειες)

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ, με την υπ’ αριθμ. 5/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με θέμα «Προμήθεια  λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Ιατρικές προμήθειες)», CPV: 33192000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και τέσσερα λεπτά (94.545,04€), συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17 Φεβ 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22 Φεβ 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 µ.µ .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23 Φεβ 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.µ.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης με όλους τους όρους και την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης καταχωρήθηκε με κωδικό ανάρτησης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 145812, στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080.

Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στα τηλέφωνα 2310381802,Αλχίας (ΥΓ) Κρικέλης Ευάγγελος. Ο διαγωνισμός διενεργείται σε χώρο εντός του Τμήματος Προμηθειών ή σε άλλο χώρο, που υποδεικνύεται από αυτό.

Χειριστής θέματος: Αρχιλοχίας (ΥΓ) Κεχαγίας ∆ηµήτριος, Βοηθ. Γραφείου ∆ιακηρύξεων ∆ιαγωνισµών, τηλ 2310 381080.

Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό: 424 ΓΣΝΕ/∆ΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 2310381080  e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Προηγούμενο 424 ΓΝΣΕ – Σύναψη σύμβασης για την Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών για ανάγκες πλυντηρίων – σιδερωτηρίων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας