Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΝΣΕ – Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Διάφορα είδη ρουχισμού)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ( Κεντρική Κυβερνητική Αρχή)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ424 ΓΣΝΕ/ΔΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ,Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη,ΤΚ:56429,Τηλ: 231038-1080,-1074,e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑπευθείας Ανάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΠρομήθεια
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣΗ ανάθεση για την προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Διάφορα είδη ρουχισμού)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣΗ πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.
ΟΡΙΑ ν.4412/2016ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «άρθρο 5 του ν.4412/2016 και άρθρο 4 οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
ΒΙΒΛΙΟ Ν.4412/2016ΒΙΒΛΙΟ Ι
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV18230000-0 «Διάφορα είδη ρουχισμού»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ30.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΔΑ ή και ΑΔΑΜΦ.814/2544/573827/Σ.4021/15 Οκτ 21/ΓΕΣ/Γ3/4(ΑΔΑ:9ΨΗΘ6-320)
ΕΙΔΙΚΌΣ ΦΟΡΕΑΣ1.011-202-00.000.00
Α.Λ.Ε.24-1.01-89.001
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ21REQ009404600
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ %4,23068%
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) %6%
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣΚατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος εισοδήματος ποσοστού 4,00% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4172/2013
NUTS ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣGR122 THESSALONIKI
NUTS/ΤΚ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣGR122 THESSALONIKI / 56429
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ424 ΓΣΝΕ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ15μέρες (Η καταληκτική προθεσμία παράδοσης των συμβατικών αντικειμένων, σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υπερβεί την 6 Δεκ 21 λόγω λήξη του οικονομικού έτους)
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΕλληνική
ΝΟΜΙΣΜΑΕΥΡΩ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (αρχικός):365 Ημέρες
ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ(ΟΠΩΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ)
ΑΔΑΜ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ(ΟΠΩΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ02 Νοεμβρίου 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ03 Νοεμβρίου 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00πμ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠρομήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Διάφορα είδη ρουχισμού)

Προηγούμενο 424 ΓΣΝΕ – Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων (Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας