Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΝΣΕ – Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Φάρμακα για λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές)

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ, προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής έγγραφης προσφοράς, υπ’ αριθμ. 29/2022, στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Φάρμακα για λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές)», κωδικός CPV: 33612000-3.

Συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία: Τριάντα χιλιάδων οκτακοσίων δεκαέξι ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (30.816,69€) συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α. σύμφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ.

Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό: 424 ΓΣΝΕ/∆ΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 231038-1080,-1074, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται στους δικαιούχους.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα.

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080.

Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στα τηλέφωνα 2310381807-1826, Σχης (ΥΦ) Κηπουρός Κων/νος.

Ο διαγωνισμός διενεργείται σε χώρο εντός του Τμήματος Προμηθειών ή σε άλλο χώρο, που υποδεικνύεται από αυτό.

Χειριστής θέματος: Ανθυπολοχαγός (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος, Βοηθ. Γραφείου ∆ιακηρύξεων ∆ιαγωνισµών, τηλ 2310 381080.

Προηγούμενο 424 ΓΝΣΕ – Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας